Ηλεκτρονική εφαρμογή e-Peitharxika

Σας καλωσορίζουμε στην εφαρμογή e-Peitharxika της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία υλοποιείται με στόχο τη συστηματική παρακολούθηση της πορείας:

  • των διαδικασιών προκαταρκτικής εξέτασης,
  • των διαδικασιών Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.),
  • των πειθαρχικών διαδικασιών,
  • των ποινικών υποθέσεων που σχετίζονται με τις πειθαρχικές διαδικασίες των μονομελών ή συλλογικών πειθαρχικών οργάνων,
  • των πειθαρχικών υποθέσεων μετά την έκδοση των πειθαρχικών αποφάσεων, σε περίπτωση άσκησης ενδίκων μέσων.

Η οργανωσιακή αλλαγή που επήλθε με την ίδρυση της Αρχής (άρθρο 83 ν.4622/2019) και η απονομή σε αυτήν πειθαρχικών αρμοδιοτήτων, όπως η παρακολούθηση και ο έλεγχος των πειθαρχικών διαδικασιών, η υποβολή ενστάσεων και προσφυγών κατά πειθαρχικών αποφάσεων, η καταγραφή των πειθαρχικών αποφάσεων και η εξαγωγή αντίστοιχων στατιστικών στοιχείων, κατέστησαν αναγκαία την εισαγωγή νέων, σύγχρονων και λειτουργικών πρακτικών εργαλείων, όπως η παρούσα ηλεκτρονική εφαρμογή.

Στην εφαρμογή e-peitharxika οι πληροφορίες για όλα τα επιμέρους στάδια τόσο της πειθαρχικής διαδικασίας όσο και της πειθαρχικής προδικασίας, για πρώτη φορά, βρίσκονται συγκεντρωμένες σε μια ενιαία βάση δεδομένων, προσφέροντας τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και εξαγωγής βασικών αναφορών και στατιστικών στοιχείων για την άντληση χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με την ορθή λειτουργία του συστήματος διερεύνησης των πειθαρχικών ευθυνών. Συνακόλουθα, διευκολύνεται σημαντικά η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για στοχευμένες παρεμβάσεις ανασχεδιασμού της πειθαρχικής διαδικασίας με στόχο τη βελτίωση της ταχύτητας, αλλά και της ποιότητας απονομής της πειθαρχικής Δικαιοσύνης.

Η καινοτομία αυτή είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες, με την κοινή γνώση και εμπειρία σε θέματα πειθαρχικού δικαίου, συντονίζουν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και παρέχουν κατευθυντήριες οδηγίες με στόχο την βέλτιστη εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου απονομής της πειθαρχικής δικαιοσύνης και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και δίκαιης κρίσης.

Η λειτουργία της εφαρμογής εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής δράσης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με σκοπό την αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της και αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην εκπλήρωση της αποστολής της Αρχής στον πυλώνα ενίσχυσης της ακεραιότητας και της λογοδοσίας.