Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα

H ενημέρωση που ακολουθεί για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αφορά τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή χρησιμοποιείτε κάποια από τις υπηρεσίες μας. Η ενημέρωση είναι κατηγοριοποιημένη. Έτσι, αν θέλετε, μπορείτε εύκολα να επιλέξετε τον λόγο για τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και να λάβετε τις σχετικές πληροφορίες. Σας ενημερώνουμε σχετικά με τα εξής:

 • για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα,
 • αν υποχρεούστε να μας παρέχετε τα σχετικά δεδομένα,
 • τον χρόνο τήρησής τους,
 • τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων, εάν υπάρχουν,
 • αν σκοπεύουμε να διαβιβάσουμε τα εν λόγω στοιχεία σε άλλη χώρα,
 • εάν κάνουμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή προφίλ, και
 • ποια δικαιώματα έχετε σε σχέση με την εκάστοτε επεξεργασία, καθώς και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε.

Διατηρούμε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων υπό τακτική επανεξέταση για να βεβαιωθούμε ότι είναι ενημερωμένη και ακριβής. Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία που πραγματοποιεί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (εφεξής Αρχή) και τα δικαιώματά σας, ταξινομημένες ανά κατηγορία επεξεργασίας, θα βρείτε στη συνέχεια της παρούσας ενημέρωσης.

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργείται στο πλαίσιο κάθε πιθανής αλληλεπίδρασής σας με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Αρχή), συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψής σας στην παρούσα Δικτυακή Πύλη (ΔΠ), Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η:

Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Λένορμαν 195 & Αμφιαράου

Τ.Κ. 104 42 - Αθήνα

Τηλ: 213 2129 700

e-mail: info@aead.gr

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Αρχής είναι η κα. Ελένη Μπαλασοπούλου. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που διενεργεί η Αρχή και περιλαμβάνεται στην παρούσα ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας dpo@aead.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, Τ.Κ. 104 42 Αθήνα. Παρακαλούμε σημειώστε στον φάκελο «Για τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων».

Πότε και πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Οι περισσότερες από τις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε μας παρέχονται απευθείας από εσάς για έναν από τους παρακάτω λόγους:

 • Έχετε υποβάλει καταγγελία ή αίτημα.
 • Μας έχετε ζητήσει πληροφορίες.
 • Θέλετε να παρακολουθήσετε ή παρακολουθήσατε εκδήλωση, συζήτηση, δράση ή σεμινάριό μας διά ζώσης ή μέσω διαδικτύου.
 • Εγγραφήκατε στο e-Newsletter μας.
 • Έχετε επικοινωνήσει απευθείας με την Αρχή.
 • Εκπροσωπείτε κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ενώπιον της Αρχής.
 • Μας κοινοποιείτε τα δεδομένα σας στο πλαίσιο της διαχείρισης των οικονομικών υποχρεώσεων της Αρχής (π.χ. δεδομένα προμηθευτών).

Λεπτομέρειες για τις περιπτώσεις αυτές επεξεργασίας δεδομένων σας μπορείτε να βρείτε στη συνέχεια, στην ενότητα « Επεξεργασία Δεδομένων που μας παρέχετε απευθείας ως φυσικά πρόσωπα». Επίσης, λαμβάνουμε προσωπικές πληροφορίες σας από άλλες πηγές, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Έχουμε επικοινωνήσει με καταγγελλόμενο για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με υποβληθείσα καταγγελία στην Αρχή και μας δίνει τα προσωπικά σας στοιχεία στην απάντησή του.
 • Καταγγέλλων στην Αρχή αναφέρεται σε εσάς στο κείμενο της καταγγελίας του ή στα συνυποβαλλόμενα σχετικά με αυτή έγγραφα.
 • Έχουμε κατάσχει έγγραφα ή υλικούς φορείς που περιλαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα ως μέρος διενεργηθέντος ελέγχου.
 • Τα δεδομένα σας μας κοινοποιούνται από άλλες ελεγκτικές αρχές ή φορείς επιβολής του νόμου στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων μας.

Λεπτομέρειες για τις περιπτώσεις αυτές επεξεργασίας δεδομένων σας μπορείτε να βρείτε στη συνέχεια, στην ενότητα «Επεξεργασία δεδομένων που παρέχονται από τρίτους ή νομικά πρόσωπα». Συγκεντρώνουμε και δημοσιεύουμε στατιστικά στοιχεία, όπως αριθμό των αιτημάτων που λαμβάνουμε, αλλά όχι σε μορφή που να επιτρέπει την ταυτοποίηση προσώπων. Εάν χρειάζεται να επεξεργαστούμε δεδομένα ειδικών κατηγοριών στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων μας, όπως π.χ. εάν κάποια από τις πληροφορίες που μας παρέχετε με την καταγγελία σας περιέχει, για παράδειγμα, δεδομένα υγείας, φυλετικής καταγωγής, σεξουαλικής ζωής, συνδικαλιστικής δράσης κ.λπ., διότι το κρίνετε ως απολύτως απαραίτητο για την τεκμηρίωση της καταγγελίας σας, η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το άρθρο 9 παράγραφος 2 (ζ) του ΓΚΠΔ, το οποίο σχετίζεται με το δημόσιο καθήκον μας και τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σας.

Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων

Κατά κανόνα δεν κοινοποιούμε ούτε διαβιβάζουμε δεδομένα σε τρίτους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, είμαστε υποχρεωμένοι νομίμως να κοινοποιούμε τα δεδομένα σας. Για παράδειγμα, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, στο πλαίσιο διερεύνησης και διεκπεραίωσης καταγγελιών ή όταν συνεργαζόμαστε με άλλες ελεγκτικές αρχές κατά τη διεκπεραίωση καταγγελιών ή ελέγχων. Μπορούμε επίσης να ανταλλάσσουμε πληροφορίες με άλλους ελεγκτικούς φορείς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων μας. Εάν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων μας υποπέσει στην αντίληψή μας κάποιο ποινικό αδίκημα, όλα τα σχετικά στοιχεία μπορεί να διαβιβαστούν στις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Με την ιδιότητά μας, ως ελεγκτική αρχή, σύμφωνα με τον ιδρυτικό μας Νόμο (ν.4622/2019), αλλά και ως ελληνική Υπηρεσία Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Απάτης (AFCOS), σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 (ΕΕ L248), είμαστε το αρμόδιο θεσμικό όργανο για τον συντονισμό όλων των δομών και υπηρεσιών που σχετίζονται με την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και την ορθή διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Στο πλαίσιο αυτό, βρισκόμαστε σε άμεση συνεργασία, μεταξύ άλλων, και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), ενώ λειτουργούμε υποστηρικτικά στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων ελεγκτικών αρχών, εάν σχετίζονται με την καταγγελία ή τον έλεγχο. Δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Τα δεδομένα σας μπορεί να κοινοποιηθούν στους εκτελούντες την επεξεργασία με τους οποίους συνεργάζεται η Αρχή για την υποστήριξη των συστημάτων της. Συγκεκριμένα, η διαδικτυακή πύλη (ΔΠ) φιλοξενείται στο Δίκτυο Δημόσιου Τομέα Σύζευξις της Κοινωνίας της Πληροφορίας (Κ.τ.Π. Α.Ε.), το οποίο διαχειρίζεται η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κατά τη χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ΔΠ και στο πλαίσιο της εγγραφής σας ως χρήστη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Αρχής, τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές εντός Ελλάδας και δεν διαβιβάζονται στο εξωτερικό. Οι εκτελούντες δεν μπορούν να προβούν σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν τους έχουμε δώσει ρητή εντολή να το κάνουν, ούτε να διαβιβάζουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Περισσότερα για τους όρους χρήσης της ΔΠ είναι διαθέσιμα εδώ.

Δεδομένα ανηλίκων

Δεν παρέχουμε υπηρεσίες απευθείας σε ανηλίκους, ούτε συλλέγουμε προληπτικά τα προσωπικά τους δεδομένα. Ωστόσο, μερικές φορές μας παρέχονται δεδομένα ανηλίκων κατά την εξέταση μιας καταγγελίας ή τη διεξαγωγή ελέγχων. Στον βαθμό που σχετίζονται με τις περιπτώσεις αυτές, οι πληροφορίες της παρούσας ενημέρωσης ισχύουν εξίσου για ανηλίκους όπως και για τους ενήλικες. Η παρούσα πολιτική έχει συνταχθεί σε απλή γλώσσα, έτσι ώστε ένα άτομο ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών να μπορεί να αντιλαμβάνεται τα κύρια σημεία της.

Αρχεία καταγραφής (log files)

Κατά την επίσκεψή σας στη ΔΠ συλλέγονται αυτόματα ορισμένα στοιχεία από τον εξυπηρετητή (server) μας και καταγράφονται σε ειδικά αρχεία (log files). Αναλυτικές πληροφορίες για το είδος των δεδομένων που συλλέγονται μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική μας για τα Cookies. Σκοπός αποθήκευσης των στοιχείων αυτών είναι ο έλεγχος ασφάλειας των πληροφοριών και υπηρεσιών της ΔΠ, η εξασφάλιση της δυνατότητας διερεύνησης τυχόν διαδικτυακών επιθέσεων και περιστατικών και η υποστήριξη τυχόν σχετικών νομικών αξιώσεων. Νομική βάση για την παραπάνω επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παρ. 1 (ε) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων μας. Ειδικότερα, η Αρχή συστήθηκε και λειτουργεί με τις διατάξεις των άρθρων 82-103 και 118-119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), ασκεί δε, για την εκπλήρωση της αποστολής της, το σύνολο των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που της ανατίθενται, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, καθώς και τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται με οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Τα αρχεία καταγραφής τηρούνται για χρονικό διάστημα 12 μηνών και μπορεί να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο για τη διερεύνηση τυχόν διαδικτυακής επίθεσης και περιστατικού. Τα στοιχεία για τα οποία γίνεται διερεύνηση ή χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο νομικών αξιώσεων, τηρούνται για το εκάστοτε απαιτούμενο για τους σκοπούς αυτούς χρονικό διάστημα.

Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα έχετε ορισμένα δικαιώματα για τα οποία πρέπει να σας ενημερώσουμε. Τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε προς την Αρχή είναι τα εξής:

 • Το δικαίωμα της πρόσβασης Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων σας από την Αρχή ή και αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία τηρούμε (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).
 • Το δικαίωμα για διόρθωση Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, να διορθώσουμε τις πληροφορίες που θεωρείτε ότι είναι ανακριβείς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση των πληροφοριών που θεωρείτε ελλιπείς (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).
 • Το δικαίωμα της διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες περιπτώσεις (άρθρο 17 ΓΚΠΔ).
 • Το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας σε ορισμένες περιπτώσεις (άρθρα 18, 19 ΓΚΠΔ).
 • Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων Αυτό ισχύει μόνο για τα δεδομένα που μας δώσατε. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα δεδομένα που μας δώσατε σε κάποιον άλλο φορέα ή να τα δώσουμε σε εσάς. Το δικαίωμα ισχύει μόνο εάν επεξεργαζόμαστε πληροφορίες με βάση τη συγκατάθεσή σας ή για τον σκοπό της σύναψης ή της εκτέλεσης σύμβασης και η επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).
 • Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία Δεδομένου ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας ως ανεξάρτητης αρχής, δηλαδή για την εκπλήρωση καθήκοντός μας προς το δημόσιο συμφέρον, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν, ωστόσο, υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που επιβάλλουν την επεξεργασία και υπερισχύουν των δικαιωμάτων και συμφερόντων σας, μπορούμε να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, κάτι που εξαρτάται από τον λόγο για το οποίο γίνεται η επεξεργασία (άρθρο 21 ΓΚΠΔ).
 • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από την Αρχή Ακολουθούμε υψηλά πρότυπα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αν έχετε ερωτήματα ή ανησυχίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο dpo@aead.gr είτε για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας (πρόσβασης, αντίρρησης κ.λπ.) είτε για να ζητήσετε πληροφορίες και θα σας απαντήσουμε. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.
 • Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιώματά σας Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αρχή, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, και υποβοήθηση σχετικά με την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Αρχής στο dpo@aead.gr. Για την άσκηση των προβλεπόμενων από τα άρθρα 15, 16, 17 και 18 του ΓΚΠΔ δικαιωμάτων (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού) έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων σας που πραγματοποιεί η Αρχή, μπορείτε να απευθύνεστε στο dpo@aead.gr. Μπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω σχετικά δικαιώματα χωρίς χρέωση και θα σας απαντήσουμε σχετικά εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας.

Επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο της Παρακολούθησης Πειθαρχικής Διαδικασίας

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους λόγους που έρχεστε σε επαφή μαζί μας ως υποκείμενο των δεδομένων και την επεξεργασία που κάνουμε σε καθεμία από αυτές τις περιπτώσεις. 

Ειδικότερα, οι πληροφορίες αφορούν την ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) για την παρακολούθηση της πειθαρχικής διαδικασίας “e-peitharxika” στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-peitharxika.aead.gr

Ποιά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Όταν εγγράφεστε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της ΕΑΔ ανάλογα με την ιδιότητά σας, τα στοιχεία που συλλέγουμε, ενδέχεται να διαφέρουν.

Πιο συγκεκριμένα:

Α) όταν συνδέεστε ως πιστοποιημένοι χρήστες των αρμόδιων οργανικών μονάδων Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού,  ως πιστοποιημένοι γραμματείς των Πειθαρχικών Συμβουλίων (Π.Σ.), με την ιδιότητα του Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Π.Σ. (άρθρο 146Α του Ν. 3528/2007) ή ως πιστοποιημένα στελέχη της Ε.Α.Δ και της οργανικής μονάδας της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα (Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ.) του Υπουργείου Εσωτερικών, συλλέγουμε τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ταυτοποίησή σας όπως, ενδεικτικά, το ονοματεπώνυμο, την υπηρεσιακή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα διαπιστευτήρια χρήστη  αυθεντικοποίησης (π.χ. ιδιότητα, απόφαση ορισμού, φορέα απασχόλησης).  

Β) Για τα πειθαρχικώς διωκόμενα πρόσωπα, τα στοιχεία που οι πιστοποιημένοι χρήστες  καταχωρίζουν στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων είναι: 1) Όνομα, 2) Επώνυμο, 3) Όνομα πατρός, 4) Όνομα μητρός, 5) Ιδιότητα/Θέση, 6) Υπηρεσία / Τμήμα /Υπουργείο / Φορέας, όπου ανήκει ο διωκόμενος, 7) διεύθυνση κατοικίας, 8) Α.Δ.Τ, 9) Α.Φ.Μ, 10) οιοδήποτε προσωπικό δεδομένο περιλαμβάνεται στον φάκελο του πειθαρχικώς διωκόμενου  σχετιζόμενο με την πειθαρχική διαδικασία (ενδεχομένως και προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών), καθώς και τυχόν, ποινικές διώξεις, ποινικές αποφάσεις, παραπεμπτικά ή αθωωτικά βουλεύματα και τα σχετιζόμενα διοικητικά μέτρα.

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

Σκοπός της επεξεργασίας των παραπάνω δεδομένων  στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων «e-Peitharxika» είναι η συστηματική παρακολούθηση της πορείας των διαδικασιών προκαταρκτικής εξέτασης, των διαδικασιών Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.), των πειθαρχικών διαδικασιών, της πορείας των ποινικών υποθέσεων που σχετίζονται με τις πειθαρχικές διαδικασίες των μονομελών ή συλλογικών πειθαρχικών οργάνων, καθώς και της εξέλιξης των πειθαρχικών υποθέσεων μετά την έκδοση των πειθαρχικών αποφάσεων σε περίπτωση άσκησης ένδικων μέσων. Αρμόδιοι για τη συστηματική παρακολούθηση των στοιχείων αυτών είναι η Ε.Α.Δ. και η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα (εφεξής, Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ.) του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους.

Η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας από την Ε.Α.Δ. βάσει του ως άνω σκοπού είναι :

 1. Το άρθρο 6 παρ. 1 εδ.γ του ΓΚΠΔ, σύμφωνα με το οποίο η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με το σύνολο των εννόμων υποχρεώσεων της ΕΑΔ ως Υπευθύνου Επεξεργασίας, οι οποίες ρητά αποτυπώνονται στα άρθρα 83 παρ. 2 περ. ιθ’ και κ΄, 91 παρ. 2 περ. ε’, 99 και 100 παρ. 13 περ. ε' του Ν. 4622/2019, στα άρθρα 116, 141 και 142 του Υ.Κ. και 120 ΚΚΔΚ, καθώς και στο άρθρο 20 παρ. 3 περ. (α) της υπ’ αριθμ. οικ 11699/24-05-2020 απόφασης του Διοικητή της ΕΑΔ "Οργανισμός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας" (ΦΕΚ Β' 1991).
 2. Το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. ε του ΓΚΠΔ και το άρθρο 5 του Ν. 4624/2019: Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, το οποίο συνίσταται στη συγκέντρωση της πληροφορίας σχετικά με τις πειθαρχικές υποθέσεις των δημοσίων υπαλλήλων κεντρικά από την ΕΑΔ, στην επιτάχυνση της εκδίκασης των πειθαρχικών υποθέσεων και την αποτελεσματική εποπτεία της πειθαρχικής διαδικασίας. Ταυτόχρονα, η ΕΑΔ λειτουργεί κατ’ ενάσκηση δημόσιας εξουσίας.
 3. Ως προς τα προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών (εφόσον υποβάλλονται σε επεξεργασία), νομική βάση της επεξεργασίας αποτελεί το άρθρο 9 παρ. 2 εδ. ζ του ΓΚΠΔ: η επεξεργασία τους επιτρέπεται, εφόσον είναι απολύτως απαραίτητη για λόγους ουσιώδους δημόσιου συμφέροντος.
 4. Για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα νομική βάση αποτελεί η συμμόρφωση της ΕΑΔ προς τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τη νομοθεσία, η εκπλήρωση του δημοσίου συμφέροντος και η άσκηση της δημόσιας εξουσίας που της έχει ανατεθεί (αρ. 10 ΓΚΠΔ, αρ. 6 παρ. 1 περ. γ και ε ΓΚΠΔ).

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα στοιχεία που τηρούνται στη βάση δεδομένων https://e-peitharxika.aead.gr/ ανωνυμοποιούνται με την παρέλευση πέντε (5) ετών:

α. από την έκδοση αμετάκλητης απόφασης ποινικού δικαστηρίου ή αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος, στις περιπτώσεις που για την πειθαρχική υπόθεση έχει κινηθεί ποινική διαδικασία σε βάρος των υποκειμένων.

β. από την έκδοση αμετάκλητης πειθαρχικής απόφασης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, στις περιπτώσεις που δεν έχει κινηθεί ποινική διαδικασία για την πειθαρχική υπόθεση.

γ. από τη θέση της Έκθεσης προκαταρκτικής εξέτασης και της Ε.Δ.Ε. στο αρχείο.

Μετά την ανωνυμοποίηση τους (κατά τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και του Ν. 4624/2019), τα στοιχεία τηρούνται στη βάση για την παραγωγή στατιστικών δεδομένων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ε.Α.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 επ. του Ν.4622/2019 (Α’ 133).

Τα στοιχεία των πιστοποιημένων χρηστών τηρούνται για όσο χρόνο είναι εγγεγραμμένοι στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Με τη απώλεια της ιδιότητάς τους, διατηρούνται τα στοιχεία τους για λόγους ιστορικότητας για 10 χρόνια και στη συνέχεια ανωνυμοποιούνται.

Σε ποιούς αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Κατά κανόνα δεν κοινοποιούμε ούτε διαβιβάζουμε δεδομένα σε τρίτους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, είμαστε υποχρεωμένοι νομίμως να κοινοποιούμε τα δεδομένα σας. Για παράδειγμα, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή όταν συνεργαζόμαστε με άλλες ελεγκτικές αρχές κατά τη διεκπεραίωση καταγγελιών ή ελέγχων. Μπορούμε επίσης να ανταλλάσσουμε πληροφορίες με άλλους ελεγκτικούς φορείς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων μας. Εάν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων μας υποπέσει στην αντίληψή μας κάποιο ποινικό αδίκημα, όλα τα σχετικά στοιχεία μπορεί να διαβιβαστούν στις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.

Τέλος, πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Αρχής. Για πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων».

Ποιά είναι τα δικαιώματά σας;

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας: Υπάρχει η δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να δοθούν πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας καθώς και πληροφορίες για την τήρηση, την αποθήκευση και την μορφή αυτής.

Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής αυτών: Τα εν λόγω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ΓΚΠΔ (άρθρα 16 και 17).

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης: Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα  ενεργώντας προς εκπλήρωση του δημόσιου καθήκοντός μας, μπορείτε όμως να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, κατά περίπτωση δε και εμείς  να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, ανάλογα με την αιτία της επεξεργασίας. (Άρθρα 18 και 21 του ΓΚΠΔ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».