Μήνυμα Διοικητή

Αλεξάνδρα ΡΟΓΚΑΚΟΥ

Οι διευρυμένες με τον ν. 4622/2019 πειθαρχικές αρμοδιότητες της Ε.Α.Δ. αποτελούν μια σημαντική πτυχή της δραστηριότητας και λειτουργίας της, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του συστήματος διερεύνησης των πειθαρχικών ευθυνών και την επιτάχυνση της απονομής πειθαρχικής δικαιοσύνης.

Με πρωτοβουλία των στελεχών της Ε.Α.Δ. και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, δημιουργήσαμε μια σύγχρονη και λειτουργική εφαρμογή για την παρακολούθηση της προόδου των πειθαρχικών διαδικασιών ενώπιον των πειθαρχικών οργάνων, αξιοποιώντας την επιστημονική κατάρτιση και την επαγγελματική εμπειρία των στελεχών των δύο φορέων. Μέσω της εφαρμογής e-Peitharxika, διευκολύνεται η καταχώριση στοιχείων και δίνεται άμεση πρόσβαση, για πρώτη φορά, σε μια κοινή βάση δεδομένων με ακριβείς πληροφορίες και στοιχεία, σχετικά με την πορεία και την έκβαση των πειθαρχικών υποθέσεων, δίνοντας τη δυνατότητα εξαγωγής συγκεκριμένων αναφορών και στατιστικών.

Η ανάπτυξη του συστήματος παρακολούθησης της προόδου της πειθαρχικής διαδικασίας εντάσσεται στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Αρχής και αποτελεί καινοτομία, η οποία υλοποιείται με ίδια μέσα και συμβάλλει στη βελτίωση των μηχανισμών ελέγχου και εποπτείας, καθώς και στην ορθή απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης στους δημόσιους φορείς.

Η αποτελεσματική και διαφανής λειτουργία του συστήματος πειθαρχικής δικαιοσύνης βρίσκεται στον πυρήνα της δράσης της ΕΑΔ, για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς και τη δημόσια διοίκηση.